Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.


OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Rozsah platnosti

1.1.             Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) se vztahují na zboží dodávané společností ELEKTRO-IMPORT JABLONEC s.r.o. (dále jen „prodávající“) a jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy. Na e-shopu jsou uvedené v záložce Všeobecné obchodní podmínky.

1.2.             Pokud v kupní smlouvě není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy mezi stranami těmito podmínkami.

1.3.             Smluvní vztahy výslovně neupravené kupní smlouvou nebo těmito podmínkami, se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními zákona  č. 513/1991 Sb. vč. pozdějších úprav.

2. Vznik smlouvy

2.1.             Potvrzením písemného návrhu smlouvy prodávajícím a kupujícím.

2.2.              Písemným potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím.

2.3.             Vyplněním formuláře předepsaných údajů a náležitostí elektronické objednávky. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Na základě kupní smlouvy se může vyžadovat formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží.

2.4.             Převzetím zboží prodávajícího kupujícím.

3. Cena

3.1.             Cena zboží je smluvní, fco sklad prodávajícího.

3.2.             Zboží dodávané prodávajícímu je zahraničního původu. Z tohoto důvodu může dojít ke změně prodejních cen vlivem změny kurzovního poměru měn. Smluvená cena bude měněna, jestliže se kurzovní poměr EUR nebo jiné měny vůči Kč (CZK) po uzavření smlouvy změní o více než 3%.

4. Dodací podmínky

4.1.             Prodávající předá kupujícímu doklady ke zboží v čase a způsobem, které mu dostatečně umožní převzetí smluveného zboží. Dodávka bude splněna předáním prvnímu veřejnému dopravci, případně dnem převzetí věci kupujícím v sídle prodávajícího.

4.2.             Dojde-li k prodlení prodávajícího z důvodů, kterým nemohl zabránit (např. stávka, živelná pohroma apod.) nevzniká kupujícímu nárok na náhradu škody vzniklé tímto prodlením.

4.3.             Kupující je povinen potvrdit převzetí zboží. Neučiní-li tak nebo je bezdůvodně nepřevezme, je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy, prodat zboží jinde a vyžadovat od kupujícího náhradu škody za ztráty a náklady takto vzniklé.

5. Platební podmínky

5.1.             Kupující nabývá vlastnického práva teprve úplným zaplacením kupní ceny.

5.2.             Jakékoliv platby z kupní smlouvy jsou uskutečňovány na základě platebních dokladů, jimiž jsou při platbě ceny zboží bezhotovostním způsobem - daňový doklad s dodacím listem, při platbě ceny zboží v hotovosti - příjmový doklad s dodacím listem. Při ostatních platbách (např. úrok z prodlení, sankce apod.) je platebním dokladem vyúčtování.

5.3.             Při smluvené platbě předem, která je zálohou na cenu zboží, je platebním dokladem při bezhotovostním styku zálohová faktura a při složení zálohy v hotovosti příjmový doklad.

5.4.             Zaplacené zálohy na zboží prodávající zúčtuje daňovým dokladem do 14-ti dnů po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího.

5.5.             Nezaplatí-li kupující platbu předem, není prodávající v prodlení se splněním závazku dodat zboží.

5.6.             Námitky k platebním dokladům je třeba nejpozději ve lhůtě 10 dnů od vystavení faktury písemně sdělit prodávajícímu.

5.7.             Lhůta splatnosti všech platebních dokladů začíná běžet vždy od jejich odeslání či osobního předání kupujícímu a je, není-li dohodnuto jinak, 14-ti denní.

5.8.             Zaplacením se rozumí předání hotovosti, či připsání finanční částky na účet prodávajícího.

5.9.             Je-li kupující v prodlení s placením, v souladu s kupní smlouvou vyúčtovaného zboží, je povinen zaplatit prodávajícímu za každý započatý den prodlení úrok z prodlení, jehož výše činí, není-li dohodnuto jinak 0,1‰ z dlužné částky.

6. Nebezpečí škody na zboží

6.1.             Nebezpečí škody na zboží nebo ztráty přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího nebo v době, kdy zboží bylo předáno prvnímu veřejnému dopravci pro přepravu do místa určení.

6.2.             Kupující je povinen zkontrolovat, zda zásilka nebyla během přepravy poškozena. Zjistí-li kupující při převzetí zásilky její poškození, je povinen ihned sepsat škodní zápis a uplatnit reklamaci u dopravce. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

6.3.             Pokud se zpozdí převzetí nebo odeslání zboží z viny kupujícího, přechází na něj nebezpečí ztráty nebo škody na zboží v okamžiku, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší smlouvu tím, že zboží nepřevezme.

7. Reklamační řád

7.1.             Reklamační řád vychází z příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění (obchodního zákoníku), o právech a povinnostech kupujících při uplatňování reklamací na dodané zboží a na provedené služby.

7.2.             Oprávněnou reklamací se rozumí každá žádost o odstranění vady či nedostatku prodaného zboží.

7.3.             Prodávající zaručuje kupujícímu vlastnosti zboží v rozsahu popisu návodu k použití, či v jiném dokladu.

7.4.             Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím nebo konečným uživatelem.

7.5.             Záruku nelze uplatnit zcela nebo z části v následujících případech:

a)             po vypršení záruční lhůty

b)             poškození zboží bylo způsobeno neodborným nebo neoprávněným zásahem

c)             zboží bylo použito v podmínkách, které neodpovídají svými parametry prostředí, pro které jsou určeny nebo jiným parametrům stanoveným výrobcem

d)             zboží bylo používáno v rozporu s návodem k obsluze

e)             poškození zboží bylo způsobeno nevhodnou manipulací ze strany zákazníka

f)poškození zboží bylo způsobeno neodvratnou záležitostí (živelná pohroma)

g)             zboží bylo připojeno na jiné než předepsané napětí

h)             běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním

7.6.             Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu dopravce. Pokud je zboží poškozeno dopravou, ihned při převzetí zboží od dopravce sepíše zákazník protokol o škodě a vymáhá úhradu škody na dopravci.

7.7.             Zboží, které je reklamováno, je nutno vrátit v původním obalu včetně dokladu o jeho zakoupení a záručního listu.

7.8.             Na dodané zboží se poskytuje záruka v trvání 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím (den, měsíc a rok převzetí je vyznačen v dodacím listu), pokud ve smlouvě není určeno jinak nebo pokud životnost výrobku může být kratší než uvedená lhůta (většina světelných zdrojů).

7.9.             Kupující je povinen reklamovat vady množství, zjevné vady jakosti zjistitelné ihned při převzetí, jakož i jiné vady na první pohled zjistitelné při převzetí zboží.

7.10.         Ostatní zjevné vady je kupující povinen reklamovat u prodávajícího do 7 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží, a to písemně (např. dopisem, faxem, e-mailem apod.).

7.11.         Reklamace zboží se uplatňuje u prodávajícího, a to výlučně písemně. Vady musí kupující popsat, případně uvést, jak se projevují a musí být doloženy důkazy prokazující její oprávněnost. O oprávněnosti reklamace rozhoduje prodávající do 30-ti dnů ode dne doručení reklamace.

7.12.         Reklamované zboží musí být skladováno odděleně až do vyřízení reklamace a jakékoliv disponování s ním, které by mohlo ztížit nebo znemožnit prověření reklamovaných vad, je bez předchozího souhlasu prodávajícího nepřípustné.

7.13.         Reklamace nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu zboží.

7.14.         Zboží v reklamačním řízení nezasílejte k dodavateli na dobírku. Doporučuje se pojištění dopravy.

 

8. Odstoupení od smlouvy

8.1.             V případě podstatného porušení smlouvy je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna odstoupit od smlouvy. Smluvní strana, která se podstatného porušení smlouvy dopustí, je povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 20% z kupní ceny zboží.

8.2.             Podstatným porušením smlouvy je:

-       nezaplacení kupní ceny do 14 dnů po uplynutí lhůty splatnosti

-       nedodání objednaného zboží do 14 dnů po uplynutí sjednaného dodacího termínu

8.3.             Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od uzavřené kupní smlouvy odstoupit. V tomto případě dnem, kdy druhé straně toto odstoupení písemně oznámila, vzniká povinnost uhradit jí odstupné, jehož výše je odvozena z kupní ceny zboží a činí, není-li v kupní smlouvě dohodnuto jinak, 20%. To neplatí, odstupuje-li prodávající z důvodu nezaplacení předchozích nebo poslední dodávky kupujícím, nebo když to zákon či kupní smlouva umožňuje.

8.4. Zboží objednané na e-shopu je dle zákona možné vrátit resp. doručit dodavateli bez uvedení důvodu a to nejdéle do 14 dnů od doručení zákazníkovi. Podmínkou pro využití této možnosti je, že zboží bude nepoškozené a v původním nepoškozeném obalu. Dodavatel nehradí zákazníkovi cenu za dopravu zásilky, která obsahuje vrácené zboží.

9. Další ujednání

9.1.             Smluvní strany se zavazují až do doby úplného vypořádání veškerých povinností a práv plynoucích z kupní smlouvy oznámit všechny změny označení účtu, změny svého obchodního názvu a sídla apod.. Tyto změny doložit příslušnými doklady do 14 dnů.

9.2.             Smluvní pokuty, sjednané kupní smlouvou nebo stanovené těmito podmínkami, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

9.3.             Všeobecné obchodní podmínky jsou vždy přílohou písemné smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím nebo přílohou potvrzené objednávky kupujícího. Kupující souhlasí se „Všeobecnými obchodními podmínkami“ firmy Elektro-Import Jablonec s.r.o. písemným objednáním zboží nebo v případě nákupu v e-shopu se s nimi seznámil v záložce Všeobecné obchodní podmínky.

10. Ochrana osobních dat

Osobní údaje jsou zpracovávány a využívány v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Správcem osobních údajů je v tomto případě společnost ELEKTRO-IMPORT JABLONEC s.r.o., IČ 47306114.

Zákazník bere na vědomí, že poskytuje své osobní údaje prodávajícímu a že jeho osobní údaje budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy. Zejména se jedná o osobní údaje: jméno a příjmení, fakturační, dodací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, popřípadě další údaje sdělené zákazníkem pro potřeby správce k naplnění účelu výše uvedených smluv (dále vše jako „osobní údaje"). Vaše osobní údaje zpracováváme vždy pouze v nezbytně nutném a přípustném rozsahu.

Zákazník bere na vědomí, že prodávající, jakožto správce pověřuje zpracováním osobních údajů i třetí osoby (zpracovatele), ale to vždy a pouze za účelem splnění kupní smlouvy. Jedná se zejména o společnosti zajišťující služby v oblasti platebního styku, přepravy apod. Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR či jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy. Prodávající nebude předávat osobní údaje do třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizaci.

Zákazník má právo:

- právo osobní údaje opravit či doplnit; - právo požadovat omezení zpracování; - právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech; - právo požadovat přenesení údajů; - právo na přístup k osobním údajům; - právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech; - právo na výmaz osobních údajů (tzv. právo být „zapomenut") v určitých případech; - další práva stanovená v zákonech o ochraně osobních údajů

Přijali jsme taková technická a organizační bezpečnostní opatření, kterými spravované údaje chráníme před neoprávněnou manipulací, ztrátou, zničením, přístupem nepovolaných osob či neoprávněným zveřejněním.

11. Závěrečná ustanovení

10.1.              Případné spory se budou řídit právem ČR. Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro projednávání sporů vzniklých z kupní smlouvy mezi smluvními stranami, je soud podle místa sídla prodávajícího.